Apotek i Mauritius

Lokal tid:
06:32:53

Pharmacy Planet

La Chaussée, Port Louis
pharmacyLæs mere

Newton Pharmacy

Queen Street, Port Louis
pharmacyLæs mere

Medical Trading Pharmacy

Medine Mews, v.à.v, La Chaussée, Port Louis
pharmacyLæs mere

Pharmacie du Port

P.O Box 115, Rue J Kennedy, Imm. Harbour Front, Port Louis
pharmacyLæs mere

Pharmacy Farquhar

10 Farquahar Street, Port Louis
pharmacyLæs mere

Medical Trading

Caudan Water Front, Caudan, Port Louis
pharmacyLæs mere

Pharmacie Lai Fat

20, Rue E. Anquetil, Pres de Jummah Mosque, Port Louis
pharmacyLæs mere
Pharmacy Council of Mauritius

Pharmacy Council of Mauritius

Sir Seewoosagur Ramgoolam street, Port Louis
pharmacyLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning