Opbevaring i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
20:51:53

CIEOLO CONTAINERS MAURITIUS

18 Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, Mauritius, Port Louis
storageLæs mere

Agricultural Marketing Board (AMB) Trou Fanfaron Cold Storage

Trou Fanfaron Fishing Quay I, Quay Street, Port Louis
storageLæs mere

Bagged Sugar Storage and Distribution Co. Ltd.

Port Louis
premiseLæs mere

Cargo Handling Corporation Shed No. 3

Terminal, Port Area, Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, Port Louis
storageLæs mere

Ah Koye Ha Chow & Co Ltd - Store

Port Louis
premiseLæs mere

Fazz Cold Storage

14 Harris, Harris Street
storageLæs mere

Hassen Taher Seafoods

Volcy Pougnet Street (ex-rue Madame), Port Louis
storageLæs mere

UFS LOGISTICS LTD

Port West Access Road, Port Louis
storageLæs mere

BPML Freeport Services Ltd

Head Office, Administration Office Block, Freport Zone 1, Mer Rouge, Port Louis
storageLæs mere

Ultimate Freight Services (UFS) Logistics Ltd

BPML, Port Louis
storageLæs mere

Sun Packaging Co (Mauritius) Ltd

Warehouse No 4, Freezone 6,, Port Louis
storageLæs mere

New Warehouse under Construction by PADCO

Port Louis
storageLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning