Restaurant i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
20:28:54

McDonald's Port Louis

President John Kennedy St
restaurantLæs mere

American Café

1eme Etage, Orchard Centre, Route Royale, Port Louis District, Quatre Bornes
restaurantLæs mere

Mystic Masala Snack Bar

Port Louis Water Front, Port Louis
restaurantLæs mere

Subway

Sir William Newton Street, Port Louis
restaurantLæs mere

Tropical ICE

John Kennedy Street, Port Louis
restaurantLæs mere

Life Restaurant

Rogers Building, B29, Port Louis
restaurantLæs mere

Cafe des Iles Kissaten Ltd.

Air Mauritius Centre, Port Louis
restaurantLæs mere

The Deck

Trou Fanfaron Harbour, Port Louis
restaurantLæs mere

Le Bistrot Du Port

Ground Floor, Astrolab Building, Waterfront
restaurantLæs mere

Restaurant Chutney

Trunk Road, Port Louis
restaurantLæs mere

Tandoori Express Restaurant Ltd.

Ground Floor Astrolab Building Waterfront
restaurantLæs mere

Nono Noodle Bar

323 Royal Road, Beau Bassin-Rose Hill
restaurantLæs mere

L' Amicale De Port Louis Ltd

Port Louis
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning