Kirke i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
15:17:30

Eglise Immaculée

Mère Barthélemy Street, Port Louis
churchLæs mere

Saint-Jean Parish

Poudrière Street, Port Louis
churchLæs mere

St Louis Cathedral

Bourbon Street, Port Louis
churchLæs mere

Christian Family Church International, Port Louis

Trunk Road, Port Louis
churchLæs mere

Saint-Jean Church

Lislet Geoffrey Street, Port Louis
churchLæs mere

St James Cathedral

Saint Denis Street, Port Louis
churchLæs mere

St Jean De Brito Church

Kwan Tee Street, Port Louis
churchLæs mere

Chapelle St Antoine, Trou Fanfaron

Port Louis
churchLæs mere

St Paul's Anglican Church

Madad ul Islam Street, Port Louis
churchLæs mere

La Voix De La Délivrance Chuch

Port Louis
churchLæs mere

Mother Theresa Centre

Pausate Street, Port Louis
churchLæs mere

Eglise Adventiste Roches Bois

Rue des Bouchers, Port Louis
churchLæs mere

Eglise De L'assomption Roche Bois

Marteau Street, Port Louis
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning