Kommunen i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
16:10:06

Architropic Ltd

Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Engen Head Office

Trunk Road, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Hotel du Gouvernement

Intendance Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Sugar Industry Labour Welfare Fund SILWF

Chevreau Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

UBS

Victoria Square, Jemmapes Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Sugar Industry Fund Board

Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Driving Licence Office and Driving Tests

Port Louis
premiseLæs mere

Commercial Court

Jules Koenig Street, Port Louis
courthouseLæs mere

National Disaster Risk Reduction and Management Centre

Port Louis
local_government_officeLæs mere

Public health office, Atchia Building

Port Louis
local_government_officeLæs mere

Ginza Motors

ABC Centre, 1 Military Road, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Police Welfare Fund (PWF)

Boulevard Rivaltz 2, Port Louis
local_government_officeLæs mere

NTA

National Transport Authority, A1, Port Louis
local_government_officeLæs mere

AUTOCHECK Motor Vehicle Test Centre

Port Louis
local_government_officeLæs mere

Axcl Gulf depot (Mmd Co Ltd)

Avenue Cardinal 3, Pailles
local_government_officeLæs mere

Citizen's Advice Bureau, Pte aux Sables

Route Cotiere, Port Louis
local_government_officeLæs mere

Minicipal Complex Emmanuel Anquetil

Ave La Tour Koenig, Port Louis
city_hallLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning