Transit station i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
16:12:22

Motais St and Caudan St

Marche de La Butte, D'Entrecasteaux Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Jeetoo Bus Stop

Volcy Pougnet Street (ex-rue Madame), Port Louis
bus_stationLæs mere

Plaine Verte Bus Stop

Saint François Xavier Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Rue Madame

Volcy Pougnet Street (ex-rue Madame), Port Louis
bus_stationLæs mere

St Françcois Xavier Bus Stop

Saint François Xavier Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Saint Denis Bus Stop

Saint Denis Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Tranquebar Bus Stop

Mahatma Gandhi Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Ste. Anne Bus Stop

Mahatma Gandhi Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Taj Mahal Bus Stop

Boulevard Victoria, Port Louis
bus_stationLæs mere

Valley Pitot Post Office Bus Stop

Sir Edgar Laurent Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Aboobakar Mosque Bus Stop

Boulevard Victoria, Port Louis
bus_stationLæs mere

Dispensary Bus Stop

Rajkumar Gujadhur Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Mandir Bus Stop

Boulevard Pitot Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

Jardin d'enfants Bus Stop

Rajkumar Gujadhur Street, Port Louis
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning