Skole i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
22:35:35

Fairyland Kids Pre Primary

Port Louis
schoolLæs mere

Harel Mallac Training Institute Ltd

18, Port Louis
schoolLæs mere

IDP Mauritius IELTS Center

4eme etage, Immeuble Kalnee, 20 Rue Edith Cavell, Pres de The magestic Cinema Brown Sequard, Port Louis
schoolLæs mere

Grant Thornton Business School

City Center, Port Louis
schoolLæs mere

CUBIC COURT -NML TRAINING CENTRE

30 Mère Barthélemy Street, Port Louis
schoolLæs mere

Appavoo Business School

41 Rue Mère Barthelemy, Port Louis
schoolLæs mere

BSP School

8C,, Sir Virgil Naz Street, Port Louis
schoolLæs mere

BSP School Of Accountancy And Management

Port Louis
schoolLæs mere

Collège de Loretto

9 Dauphine St, Port Louis
schoolLæs mere

Sir Abdool Razack Mohamed State Secondary School

Poudrière Street, Port Louis
schoolLæs mere

National Childrens Council

Remy Ollier Street, Port Louis
schoolLæs mere

City College

19 Doctor Eugène Laurent Street, Port Louis
schoolLæs mere

Sir Abdool Razack Mohamed SSS

La Poudriere street, Port Louis, Poudrière Street, Port Louis
schoolLæs mere

Yoga Plus Centre

22, Volcy Pougnet Street, Port Louis, Port Louis
gymLæs mere

Notre Dame de Lorette R.C.A.

Doctor Eugène Laurent Street, Port Louis
schoolLæs mere

CFS

AVSCONGRES Ltée, 39 Saint Georges Street, Port Louis
schoolLæs mere

Villiers René Government School

Port Louis
schoolLæs mere

St Jean Baptise De La Salle R.C.A school

Pope Hennessy Street, Port Louis
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning