Ambassade i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
20:54:25

Consulate of Denmark

Maison Rogers, Rue John Kennedy, Port Louis
embassyLæs mere

Belgium Consulate

A1, Port Louis
embassyLæs mere

Australian High Commission

2eme etage, Maison Rogers, 5 Rue John Kennedy Trunk Road, Port Louis
embassyLæs mere

Consulate of Belgium

Doctor Ferriere Street, Port Louis
embassyLæs mere

Embassy of the United States of America

Rogers House, 4th Floor, P.O. Box 544, President John Kennedy Street, Port Louis
embassyLæs mere

Royal Thai Consulate General

5 Ave Duke of Edinburgh Duke of Edinburgh Avenue, Port Louis
embassyLæs mere

Indian High Commission

L.I.C., Pres. John Kennedy Street
embassyLæs mere

Consulate of Turkey

38 Route Royale, Pres de Commercial Bank Royal Road, Port Louis
embassyLæs mere

Consulate of Chile

18 Rue Edith Cavell, Port Louis
embassyLæs mere

Consulate of Sweden

Immeuble Aqualia, Route Old Quay D, Port Louis
embassyLæs mere

British High Commission Port Louis

7th floor, Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis
embassyLæs mere

Embassy of France

14 Saint Georges Street, Port Louis
embassyLæs mere

Canadian High Commission

14 Poudrière Street, Port Louis
embassyLæs mere

South African High Commission

25, 4eme etage, Immeuble BAI, Champ de Mars Pope Hennessy Street, Port Louis
embassyLæs mere

Embassy of Germany

Saint Georges Street, Port Louis
embassyLæs mere

Ambassade de France (sub office)

Saint Louis Street, Port Louis
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning