Spa i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
20:55:34

Swiss Spa

Sebasti Coissure, Immeuble Mc Donnald, Pres d' Air mauritius, Port Louis
spaLæs mere

Alexa Spa Mauritius Ltd

Quay Street, Port Louis
spaLæs mere

Virginie Spa Salon

13 Doctor Joseph Riviere Street, Port Louis
spaLæs mere

La Balise Marina

Royal Road, Port Louis
spaLæs mere

DIVINE BLISS SPA

53(G) Saint Marie street, Sainte Croix, Port-Louis, Port Louis
spaLæs mere

Sanja Beauty Spa

Morcellement Swan, Port Louis
spaLæs mere

Angsana Balaclava

Baie aux Tortues, Le Goulet Rd, Balaclava
spaLæs mere

Ayuryoga International

Leclezio Avenue, Moka
spaLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning