Museum i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
22:11:41

Afrasia World of Art (IBL Gallery)

Rue, Doctor Ferriere Street, Port Louis
museumLæs mere

Mauritius Postal Museum

Port Louis Waterfront, Trunk Road, Port Louis
museumLæs mere

Mauritius Institute

Port Louis
museumLæs mere

Natural History Museum

La Chaussée, Port Louis
museumLæs mere

Mauritius Museums Council

Immediate to Mauritius Council, Port Louis
museumLæs mere

Historical City Centre

Poudrière Street, Port Louis
museumLæs mere

Old Anchor And Stone Balls

Port Louis
museumLæs mere

Windmill Museum

Waterfront Underpass, Port Louis
museumLæs mere

Blue Penny Museum

Caudan Waterfront, Block A, Port Louis
museumLæs mere

BRIC Interpretation Center

Port Louis
museumLæs mere

Postmuseum

5 President John Kennedy Street, Port Louis
museumLæs mere

Aapravasi Ghat World Heritage Site

Ex-DWC Building, 1 Quay Street, Port Louis
museumLæs mere

China Heritage Museum

Remy Ollier Street, Port Louis
museumLæs mere

UNITED DOCKS WAREHOUSE

Port Louis
museumLæs mere

Kwan Tee Pagoda

Seraphine Street, Port Louis
museumLæs mere

Museum antique Hayat Decor

Indians Street, Port Louis
museumLæs mere

Rajiv Gandhi Science Center

Old Moka Road, Port Louis
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning