Steder i Port Louis

Åben kort
Lokal tid:
21:30:26

Port Louis

Port Louis
localityLæs mere

Le Suffren Hotel & Marina

Port Louis
lodgingLæs mere

Jalsa Beach Hotel & Spa

Coastal Road, Poste Lafayette
lodgingLæs mere

Labourdonnais Waterfront Hotel

Le Caudan Waterfront, BP 91, Port Louis
lodgingLæs mere

Harbour Side Lodge

Route Royale, lieu-dit St Malo, Tombeau Bay
lodgingLæs mere

Gold Leaf Hotel

14, Maupin Street, Mauritius Island
lodgingLæs mere

Air Mauritius

President John Kennedy Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Port Louis Centre Apartment

APT No:105, 11th Floor, Mamode Ally Court, 58-60 SSR Street (Ex.Desforges), Port Louis
lodgingLæs mere

Cote Plage

Royal Road, Tombeau Bay
lodgingLæs mere

Star Cinema

Le Pavillon, Le Caudan Waterfront, Port Louis
movie_theaterLæs mere

Bike World

Diva Building, 26 A1, Port Louis
storeLæs mere

Central Market

Corderie Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Pascal Computer Services

42, 40 Saint Georges Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Novengi Ltd

Pailles Road, Les Pailles, St Vincent de Paul Avenue, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Royal College Port-Louis

La Paix Street, Port Louis
schoolLæs mere

Le Saint Georges Hotel

En face de l'ambassade française, 19 Saint Georges Street, Port Louis
lodgingLæs mere

Beau Bassin-Rose Hill

Beau Bassin-Rose Hill
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Port Louis

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning