Finansiere nær ved -20.162472, 57.503643

Åben kort
Lokal tid:
23:11:08

Port Louis

Port Louis
localityLæs mere

Le Suffren Hotel & Marina

Port Louis
lodgingLæs mere

Jalsa Beach Hotel & Spa

Coastal Road, Poste Lafayette
lodgingLæs mere

Labourdonnais Waterfront Hotel

Le Caudan Waterfront, BP 91, Port Louis
lodgingLæs mere

Gold Leaf Hotel

14, Maupin Street, Mauritius Island
lodgingLæs mere

Harbour Side Lodge

Route Royale, lieu-dit St Malo, Tombeau Bay
lodgingLæs mere

Air Mauritius

President John Kennedy Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Port Louis Centre Apartment

APT No:105, 11th Floor, Mamode Ally Court, 58-60 SSR Street (Ex.Desforges), Port Louis
lodgingLæs mere

Star Cinema

Le Pavillon, Le Caudan Waterfront, Port Louis
movie_theaterLæs mere

Bike World

Diva Building, 26 A1, Port Louis
storeLæs mere

Cote Plage

Royal Road, Tombeau Bay
lodgingLæs mere

Central Market

Corderie Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Pascal Computer Services

42, 40 Saint Georges Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Novengi Ltd

Pailles Road, Les Pailles, St Vincent de Paul Avenue, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Royal College Port-Louis

La Paix Street, Port Louis
schoolLæs mere

Le Saint Georges Hotel

En face de l'ambassade française, 19 Saint Georges Street, Port Louis
lodgingLæs mere

Beau Bassin-Rose Hill

Beau Bassin-Rose Hill
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning